Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

notyourstrawberry
21:12
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretro-girl retro-girl
notyourstrawberry
21:12
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl
notyourstrawberry
21:12
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie viaretro-girl retro-girl
notyourstrawberry
21:11
3523 7628
Reposted fromretro-girl retro-girl
notyourstrawberry
21:11
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
Reposted fromaleander aleander viaretro-girl retro-girl
notyourstrawberry
21:08
0294 5b14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
notyourstrawberry
21:08
0304 938d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
notyourstrawberry
21:01
2641 658e
Reposted fromkarahippie karahippie

February 18 2020

notyourstrawberry
20:16
0144 0e16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notyourstrawberry
20:16
9758 4b6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notyourstrawberry
20:16
9761 9c73
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notyourstrawberry
20:16
9920 0692
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notyourstrawberry
20:16
9948 7f56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notyourstrawberry
20:16
3205 6cab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notyourstrawberry
20:15
3206 ee6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notyourstrawberry
20:15
3487 330d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notyourstrawberry
20:15
3507 58e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notyourstrawberry
20:13
9387 21c8 500
Reposted fromverronique verronique
notyourstrawberry
20:13
4987 db3d 500
Reposted fromverronique verronique
20:13
1431 5b39 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viaverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl