Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

21:22
notyourstrawberry
17:46
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viatfu tfu
notyourstrawberry
17:43
notyourstrawberry
17:42
Reposted frombluuu bluuu
17:40
7779 13a9 500
Reposted fromjustadream justadream
17:38
7707 3d46 500
Reposted fromjustadream justadream
17:38
7706 d0ed
Reposted fromjustadream justadream
17:37
7676 a6a9
Reposted fromjustadream justadream
17:35
7633 d95f
Reposted fromjustadream justadream
17:35
7627 bb59 500
Reposted fromjustadream justadream
17:34
7593 c459 500
Reposted fromjustadream justadream
17:34
7592 995e
Reposted fromjustadream justadream
notyourstrawberry
14:44
" Wolność, moja wizja to wolność " 
Reposted bylekkaprzesada lekkaprzesada
11:38
4951 13fd

­

Reposted fromjustadream justadream vialovvie lovvie
notyourstrawberry
11:38
notyourstrawberry
11:38
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu vialovvie lovvie
notyourstrawberry
11:38
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted fromlovvie lovvie
notyourstrawberry
11:37
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony? 
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromlovvie lovvie
notyourstrawberry
11:37
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem. 
— Wzgórze Psów
Reposted fromlovvie lovvie
notyourstrawberry
11:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl