Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

12:09
0851 12cc
Reposted fromLittleJack LittleJack viapanmrok panmrok
notyourstrawberry
12:07
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viazapachsiana zapachsiana
notyourstrawberry
12:07
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapachsiana zapachsiana
notyourstrawberry
11:59
Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlugola lugola viazapachsiana zapachsiana
notyourstrawberry
11:58
notyourstrawberry
11:57
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
Reposted fromrikita rikita viazapachsiana zapachsiana
notyourstrawberry
10:26
I try to say goodbye and I choke
Try to walk away and I stumble
Reposted fromzapachsiana zapachsiana
notyourstrawberry
10:19
Reposted fromFlau Flau
notyourstrawberry
00:01
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viazenibyja zenibyja
notyourstrawberry
00:01
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja
notyourstrawberry
00:00
3733 7f5e
NOJAPIERDOLE
Reposted fromzenibyja zenibyja
notyourstrawberry
00:00
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca. - Ż.
— cześćtoja
Reposted fromzenibyja zenibyja

June 30 2017

notyourstrawberry
23:51
3091 0eb9 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
notyourstrawberry
23:47
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaAinsworthCass AinsworthCass
notyourstrawberry
23:46
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaAinsworthCass AinsworthCass
notyourstrawberry
23:42
 I wish that I was looking into your eyes 
23:31
2285 2c06 500
Reposted fromcystopteris cystopteris
notyourstrawberry
23:27
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
notyourstrawberry
23:22
Sometimes, even when you're with someone or in the noisy rush of people, you're alone. It's just you. The one you can count on and lean on and depend on. 
notyourstrawberry
21:33
"Nikt nie mówił, że żyć będzie łatwiej,kiedy Ty nie wiesz,że 
Ta lwia część, która tęskni za tobą, która we mnie jest..."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl