Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

notyourstrawberry
13:45
9351 9436
Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples
notyourstrawberry
13:45
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viacouples couples
notyourstrawberry
13:45
notyourstrawberry
11:20
3461 c8b4
Reposted fromsavatage savatage
notyourstrawberry
11:20
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa
notyourstrawberry
11:19

Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromlovvie lovvie
notyourstrawberry
11:17
0216 b5aa
Reposted fromsavatage savatage
11:17
8754 6802
Reposted fromsavatage savatage
notyourstrawberry
11:17
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage
notyourstrawberry
11:17
7326 d4ba
Reposted fromsavatage savatage
11:17
8139 ddb7
Reposted fromsavatage savatage
notyourstrawberry
10:40
"[...] to jest dokładnie to, za czym tęskniłam, choć o tym nie wiedziałam." 
— Tove Jansson
notyourstrawberry
10:39
6216 e5c1 500
to sobie jeszcze trochę poczekam.
Reposted fromwaflova waflova
notyourstrawberry
10:39
6235 376b 500
Reposted fromtfu tfu
10:37
4622 0938
Reposted fromdivi divi viasilence89 silence89
notyourstrawberry
10:37
notyourstrawberry
10:37
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viasilence89 silence89
notyourstrawberry
10:37
notyourstrawberry
10:37
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
notyourstrawberry
10:36
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl