Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

notyourstrawberry
12:02
0018 b1e4
Reposted fromsohryu sohryu
notyourstrawberry
12:01
Play fullscreen
Reposted fromdippi dippi
notyourstrawberry
12:00
0134 1385 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
notyourstrawberry
11:59
0159 0945
Reposted fromcocomove cocomove
notyourstrawberry
11:58
0190 1710
Reposted fromniewychowana niewychowana
notyourstrawberry
11:51
Wonder if it will bounce
Reposted fromfightling fightling
notyourstrawberry
11:49
4199 1bf0
notyourstrawberry
11:44
7146 9d8d 500
Reposted frompanikea panikea vialittleprince littleprince

February 19 2018

notyourstrawberry
10:40
5441 75a0
notyourstrawberry
10:39
Wiara jest odważnym, ryzykownym krokiem naszej wolności poza ciasny krąg tego, co jest zagwarantowane dowodami.
— ks. Tomáš Halík
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
notyourstrawberry
10:38
1123 fd9d
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
notyourstrawberry
10:38
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
notyourstrawberry
10:37
notyourstrawberry
10:37
5395 a7ef
notyourstrawberry
10:37
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
notyourstrawberry
10:36
notyourstrawberry
10:36
- Co ? Chcesz "zmienić świat"?
- No, nie od razu cały świat. Ale ten kawałek wokół siebie.
— David Nicholls - Jeden dzień
Reposted fromIriss Iriss viaDeliriaVisionary DeliriaVisionary
notyourstrawberry
10:35
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
notyourstrawberry
10:35
notyourstrawberry
10:35
Moje idee to gwiazdy, których nie potrafię ułożyć w konstelacje.
— John Green
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl