Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

notyourstrawberry
19:52
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
notyourstrawberry
19:51
notyourstrawberry
19:51
Znać właściwą drogę, a iść właściwą drogą, to dwie różne rzeczy.
— Matrix cz.I
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
notyourstrawberry
19:51
Przewodnią myślą mego życia jest on. Gdyby wszystko przepadło, a on jeden pozostał, to i ja istniałabym nadal. Ale gdyby wszystko zostało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie obcy i straszny, nie miałabym z nim po porostu nic wspólnego.
— E.J.Bronte Wichrowe Wzgórza
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
notyourstrawberry
19:50
5888 5cfd
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
notyourstrawberry
19:50
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaDeliriaVisionary DeliriaVisionary
notyourstrawberry
19:49
3502 8180
notyourstrawberry
19:49
7594 91bc
notyourstrawberry
19:49
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne.
— Mleko i Miód R. Kaur
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
notyourstrawberry
19:49
3064 3d4b
notyourstrawberry
19:49
5319 a987
notyourstrawberry
19:48
3628 74f6 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
19:45
0898 0b21 500

Cracow

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viayannim yannim
notyourstrawberry
19:45
7987 bc34
Reposted fromyannim yannim
notyourstrawberry
19:44
7570 3570
Reposted fromte-quiero te-quiero viayannim yannim
notyourstrawberry
19:44
notyourstrawberry
19:44
notyourstrawberry
19:43
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayannim yannim
notyourstrawberry
19:43
Reposted fromshakeme shakeme viayannim yannim
notyourstrawberry
19:43
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viayannim yannim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl