Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

notyourstrawberry
07:29
6385 fe5a
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
notyourstrawberry
07:28
6390 084b 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
notyourstrawberry
07:26
6410 ff22
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
notyourstrawberry
06:40
Słowem, zawiązałem znajomość, która bliżej obchodzi me serce.
— Johann Wolfgang von Goethe, Cierpienia młodego Wertera
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
notyourstrawberry
06:40
notyourstrawberry
06:40
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viakitsunesoba kitsunesoba
06:38
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
06:38
2075 4d7b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakitsunesoba kitsunesoba
notyourstrawberry
06:37
Czy wiesz w ogóle, co to znaczy być dla kogoś najważniejszym?
— Janusz L. Wiśniewski, Moje historie prawdziwe
Reposted fromobliviate obliviate viakitsunesoba kitsunesoba
notyourstrawberry
06:37
In a way, you are poetry material; You are full of cloudy subtleties I am willing to spend a lifetime figuring out. Words burst in your essence and you carry their dust in the pores of your ethereal individuality.
— Franz Kafka, Letters to Milena
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
notyourstrawberry
06:37
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera, Nieśmiertelność
notyourstrawberry
06:36
0078 be2e 500
Reposted fromhormeza hormeza viakitsunesoba kitsunesoba
notyourstrawberry
06:31
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
notyourstrawberry
06:31
6265 a3e4
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
notyourstrawberry
06:30
6266 915f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
notyourstrawberry
06:29
6287 c79f 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
notyourstrawberry
06:28

May 24 2019

notyourstrawberry
18:58
4182 b6f1
Reposted fromsoftboi softboi
notyourstrawberry
18:58
4184 30a7
Reposted fromsoftboi softboi
notyourstrawberry
18:58
4185 6b05
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl